^Back To Top
 • 1 Aktualności
  W MEN trwają prace nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania instytucji zajmujących się doskonaleniem nauczycieli i wspierających pracę szkół . Działania zmierzają w kierunku aby nowy system pracował na potrzeby szkoły i wykorzystywał potencjał różnych instytucji tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych.
 • 2 Aktualności
  Pilotaż nowego systemu jest realizowany przez samorządy powiatowe od 2012 roku w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 3 Aktualności
  W ramach pilotażu Powiat Łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży z ramienia Województwa Podlaskiego od września 2013r. realizuje projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
 • 4 Aktualności
  Mając na uwadze ,że kształcenie i doskonalenie nauczycieli ma ogromne znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych, za cel główny projektu przyjęto podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z powiatu łomżyńskiego.
 • 5 Aktualności
  Założeniem nowego systemu doskonalenia jest dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb szkół. Projekt obejmie swym zasięgiem 45 placówek tj. 43 szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i 2 przedszkola oraz 696 nauczycieli/nauczycielek.
baner

W Zespole Szkół w Wiźnie

zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum, zdecydowały się na realizację w ramach Rocznego Planu Wspomagania oferty doskonalenia pn. „Ocenianie kształtujące”. W przetargu nieograniczonym ODN wyłonił Wykonawcę na przeprowadzenie szkoleń i konsultacji w tym zakresie. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu a zakończą się w maju 2014 r. Wszystkie odbywają się w siedzibie szkoły. Uczestnicy korzystają z bezpłatnych szkoleń dla całej Rady Pedagogicznej i indywidualnych i grupowych konsultacji związanych z wdrażaniem zdobytej wiedzy w praktyce.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Szczepankowie

realizuje w bieżącym roku szkolnym Roczny Plan Wspomagania oparty o ofertę doskonalenia nr 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Cykl szkoleń i konsultacji związanych z nią został zainaugurowany w styczniu i będzie kontynuowany do maja 2014 r. Na tych spotkaniach ze specjalistą Uczestnicy zamierzają:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą nt. opracowywania i realizacji autorskich i zmodyfikowanych programów nauczania, w tym innowacji pedagogicznych oraz monitorowania przez nauczycieli postępów w realizacji podstawy programowej;
 •  opracować narzędzie do badania przydatności oferty edukacyjnej szkoły w aspekcie realizacji podstawy programowej;
 • opracować katalog skutecznych metod pracy, które w tym semestrze zostaną wypróbowane na zajęciach edukacyjnych;
 • opracować scenariusze lekcji (dla klas I-III i IV-VI) dotyczące wykorzystania nowych metod stosowania TIK na zajęciach lekcyjnych i przeprowadzić wg nich zajęcia.

Życzymy powodzenia w realizacji swego planu i satysfakcji z udziału w projekcie Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.