^Back To Top
 • 1 Aktualności
  W MEN trwają prace nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania instytucji zajmujących się doskonaleniem nauczycieli i wspierających pracę szkół . Działania zmierzają w kierunku aby nowy system pracował na potrzeby szkoły i wykorzystywał potencjał różnych instytucji tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych.
 • 2 Aktualności
  Pilotaż nowego systemu jest realizowany przez samorządy powiatowe od 2012 roku w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 3 Aktualności
  W ramach pilotażu Powiat Łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży z ramienia Województwa Podlaskiego od września 2013r. realizuje projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
 • 4 Aktualności
  Mając na uwadze ,że kształcenie i doskonalenie nauczycieli ma ogromne znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych, za cel główny projektu przyjęto podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z powiatu łomżyńskiego.
 • 5 Aktualności
  Założeniem nowego systemu doskonalenia jest dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb szkół. Projekt obejmie swym zasięgiem 45 placówek tj. 43 szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i 2 przedszkola oraz 696 nauczycieli/nauczycielek.
baner